وایا اسپرت | هر آنچه برای ورزش و تندرستی لازم است
  10 مورد12
بوسوبال
وایا اســـپرتبوسوتناسب اندام/ بوسوبال🔖 Pro NexGen📋 بوسوبال Busoball
بند تی آر ایکس
وایا اســـپرتتی آر ایکستناسب اندام/ تی آر ایکس📉 تقویت تعادل و عضلات تثبیت کننده📋 تی آر ایکس TRX
بتل روپ تیتان فیتنس طول ۱۵ قطر ۵
وایا اســـپرتتیتان فیتنستناسب اندام/ بتل روپ🔖 Titan Fitness Battle Rope📋 بتل روپ Titan طول ۱۵ m قطر ۵ cm
کتل بل
وایا اســـپرتتی آر ایکستناسب اندام/ کتل بل🔖 TRX Rubber Coated Kettlebell📋 کتل بل Kettlebell
بوسوبال اسپرت بالانس ترینر قطر ۵۰
وایا اســـپرتبوسوتناسب اندام/ بوسوبال🔖 Buso Sport Balance Trainer📋 بوسوبال ...Sport Balance T قطر ۵۰ cm
بوسوبال پرو بالانس ترینر قطر ۶۵
وایا اســـپرتبوسوتناسب اندام/ بوسوبال🔖 Pro Balance Trainer📋 بوسوبال ...Pro Balance Tra قطر ۶۵ cm
  10 مورد12